Bộ trưởng Trần Hồng Hà tắm biển trong mưa ở Quảng Trị