Biển người kín đặc trước chùa Phúc Khánh tham dự đại lễ cầu an