7000 ghế miễn phí vẫn thiếu cho người dự lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh