Sức trẻ của Pháp có chiến thắng dễ dàng 3 - 1 trước Italia