Michael Phelps giành HCV nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam