Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm