Đang thi đấu võ sĩ nhảy salsa trêu tức đối thủ, bị ăn đá vỡ mặt