Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trâu rừng dũng mãnh húc bay sư tử cứu bạn