Thản nhiên uống nước, linh dương bị trăn “khủng” ăn tươi, nuốt sống