Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sư tử dũng mãnh quăng mình vật ngã ngựa vằn