“No bụng, đói con mắt” - Hổ mang chúa khổ sở nôn 6 quả trứng