Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hãi cảnh trăn dài 3m cố thủ trên cột điện