Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không lượng sức báo đốm dính đòn đau của trâu rừng