Chạm chán hổ mang chúa, rắn săn chuột nhận kết cục bi thảm