Chứng kiến mưu mẹo đỉnh cao của khỉ lúc cướp đồ của du khách