Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện và công nhân lao động

Công nhân lao động đặt câu hỏi tới lãnh đạo huyện.
Công nhân lao động đặt câu hỏi tới lãnh đạo huyện.