Tập huấn cho công nhân nòng cốt về pháp luật lao động và an sinh xã hội

Các công nhân nòng cốt trong buổi tư vấn.
Các công nhân nòng cốt trong buổi tư vấn.
Các công nhân nòng cốt trong buổi tư vấn.
Lên top