“Zen - Thiền” của Trương Tiến Trà: Một cách thiền bằng hội họa