Yên Bái bỏ hủ tục treo trâu đến chết ở lễ hội Đông Cuông