Xoa tiền lên tượng Phật lấy may là mê tín dị đoan

Du khách thập phương, phật tử hành lễ tại chính điện chùa Ba Vàng. Ảnh: Tạ Quang.
Du khách thập phương, phật tử hành lễ tại chính điện chùa Ba Vàng. Ảnh: Tạ Quang.
Du khách thập phương, phật tử hành lễ tại chính điện chùa Ba Vàng. Ảnh: Tạ Quang.
Lên top