Xây dựng tượng đài Quốc tổ Hùng Vương: Thận trọng để không xâm phạm di tích