Xây dựng tượng đài “Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên”