Vụ cháy nhà Lang ở Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường (Hòa Bình): Ý thức du khách quá xuống cấp