Về những trang sách bị cắt bỏ…

Tác giả (bên phải) và nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan - một trong những người Huế thú vị đã thành thiên cổ.
Tác giả (bên phải) và nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan - một trong những người Huế thú vị đã thành thiên cổ.
Tác giả (bên phải) và nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan - một trong những người Huế thú vị đã thành thiên cổ.
Lên top