Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

VCCA giới thiệu tác phẩm của họa sĩ đương đại Lê Kinh Tài