“Vầng trăng cho em“ vui trung thu với trẻ em nghèo