Tu bổ di tích tại TP.Hồ Chí Minh:

Vẫn còn nhiều khó khăn