Kỳ 2 - Văn hóa làm từ thiện, bắt đầu từ đâu?:

Từ thiện đang bị hiểu méo mó, bị lạm dụng chiêu trò