Từ người truyền cảm hứng đến những “Nick Vujicic” của Việt Nam