Triển lãm “36-59-74” ấn tượng của ba cha con hoạ sĩ