Tranh cướp lộc không phù hợp với văn hóa từ bi của đạo Phật