Tràn lan vi phạm bản quyền - kỳ 2: Quy định nhiều kẽ hở, quản lý chồng chéo