Tiểu thuyết của Tạ Duy Anh được tái bản sau 15 năm bị cấm