Thơ Trần Vàng Sao - Giọt lạ lưng trời mưa Huế

Chân dung nhà thơ Trần Vàng Sao.
Chân dung nhà thơ Trần Vàng Sao.