Vụ Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ:

Thỉnh nguyện thư không làm thay đổi việc dừng đặt tên đường

Lên top