"Thị Nở" phản đối việc đưa Chí Phèo ra khỏi sách Ngữ văn 11

Hình ảnh Chí Phèo - Thị Nở trong phim.
Hình ảnh Chí Phèo - Thị Nở trong phim.