Tặng xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện cho 5 thư viện tỉnh