Tạm dừng phát sóng chương trình “Hát cùng Siêu chip”