Tác giả kịch bản “Chạy án 3” Nguyễn Như Phong:: “Kịch bản bị tùy tiện chỉnh sửa, bóp méo không xin phép”