Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Sài Gòn - Ngõ ghét, đường thương“