Sách tư liệu về Sài Gòn của NXB Trẻ bị tố sử dụng ảnh chế trên mạng