Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tuyên bố dừng hợp tác với Phạm Anh Khoa

Phạm Anh Khoa từng hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Phạm Anh Khoa từng hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Phạm Anh Khoa từng hợp tác với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam