Quý Bình giành ngôi quán quân Tình Belero mùa đầu tiên