Quẫn đã “sống lại”

Cảnh trong vở “Quẫn” của Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn.
Cảnh trong vở “Quẫn” của Lộng Chương do Trần Lực đạo diễn.