Phóng viên Báo Lao Động đoạt bằng danh dự sáng tạo London