Phim Việt “remake” và hệ lụy: Được và mất từ phim Việt remake (kỳ 2)

“Em chưa 18” lập doanh thu kỷ lục, chứng minh phim Việt remake chưa chắc đã thắng phòng vé như phim thuần Việt.
“Em chưa 18” lập doanh thu kỷ lục, chứng minh phim Việt remake chưa chắc đã thắng phòng vé như phim thuần Việt.