Phát hiện dấu vết nền văn hóa tiền Sa Huỳnh 3.000 năm ở Bình Thuận