Phân loại phim thêm 2 mức 13+ và 18+: Vừa mở, vừa chặt hơn