NSND Thu Hiền: Phải cân nhắc việc cấp thẻ hành nghề cho ca sĩ

NSND Thu Hiền.
NSND Thu Hiền.