NSND Hồng Vân giải thích rõ ồn ào với bà Nguyễn Phương Hằng của Đại Nam

NSND Hồng Vân giải thích rõ về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân giải thích rõ về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
NSND Hồng Vân giải thích rõ về những ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Lên top